Hur kan vi prata om jämställdhet?

Jämställdhet innebär att alla individer, oavsett kön, har samma rättigheter, möjligheter och värde i samhället. Det handlar om att eliminera diskriminering och ojämlikheter baserade på kön och skapa förutsättningar för jämlikhet mellan kvinnor och män. Jämställdhet strävar efter att uppnå jämlikhet inom olika områden som utbildning, arbete, löner, politik, familjeliv och sociala normer. Det handlar om att ge lika möjligheter för kvinnor och män att utvecklas och nå sin fulla potential, oavsett kön.

Senaste åren har debatten handlat mer om huruvida vi ska fokusera på lika möjligheter eller lika resultat. En av rösterna i denna debatten har varit Jordan Peterson. En central punkt i Petersons resonemang handlar om att jämställdhet som mål kan vara problematiskt eftersom han menar att det inte alltid är möjligt eller önskvärt att uppnå fullständig jämställdhet mellan könen. Han ifrågasätter ibland det han ser som en överdriven fokusering på jämställda resultat och menar att biologiska skillnader mellan män och kvinnor kan spela en roll för vissa ojämlikheter i samhället.

Diskussionen om manligt och kvinnligt involverar både biologiska och sociala aspekter. En del av diskussionen handlar om att förstå att manliga och kvinnliga egenskaper och beteenden kan vara olika för olika individer. En del människor upplever att de inte passar in i stereotypa könsmönster samtidigt som det finns tydliga biologiska skillnader mellan könen. För att kunna prata om manligt och kvinnligt kan det vara en fördel att vara öppen för att lyssna på och lära sig av olika perspektiv och erfarenheter och att vara medveten om att människor kan ha olika könsidentiteter än det kön de tilldelades vid födseln. I dagens Sverige ser vi en tydlig uppdelning mellan män och kvinnor, inte minst politiskt. Rent statistiskt röstar fler kvinnor vänster och fler män röstar höger. Fler kvinnor väljer arbeten inom offentlig sektor medan män i större utsträckning arbetar inom privat sektor. Är det ett problem? Eller vill vi kanske ha det så?

I Sverige är feminism en stark och inflytelserik rörelse som har haft en betydande inverkan på samhället. Här är några av de sätt som feminism manifesterar sig i dagens svenska samhälle:

 • Jämställdhetsarbete: Feminism har bidragit till att sätta jämställdhet högt upp på den politiska agendan i Sverige. Det finns lagar och policyer som syftar till att främja jämställdhet och bekämpa diskriminering på grund av kön. Både regeringen och civilsamhället arbetar aktivt med att genomföra åtgärder.
 • Kvinnors representation: En viktig del av det feministiska arbetet är att öka kvinnors representation och inflytande på olika områden i samhället. Kvinnor är välrepresenterade inom politiken, där flera partier har en feministisk profil. En del av det feministiska arbetet i Sverige handlar också om att öka kvinnors närvaro i styrelser och högre befattningar i näringslivet.

Kvinnors rättigheter och våld mot kvinnor: Feminism i Sverige fokuserar på att skydda och främja kvinnors rättigheter, inklusive rätten till sexuell och reproduktiv hälsa, och att bekämpa våld mot kvinnor. Det finns organisationer och initiativ som arbetar för att stödja och skydda kvinnor som utsätts för våld och för att förebygga sådana situationer.

Debatt och aktivism: Feminism i Sverige präglas av en levande debattkultur och aktivism. Kvinnor och feminister engagerar sig i att lyfta fram frågor om jämställdhet, sexism och könsdiskriminering. Det finns en stor närvaro av feministiska rörelser, organisationer och nätverk som arbetar för förändring och påverkan.

Det är viktigt att notera att feminism inte är en homogen rörelse och det finns olika inriktningar och perspektiv inom feminismen. Det finns även kritiska röster och debatter om vissa frågor inom feministiska kretsar.

Här är några exempel på beteenden som ibland kan förknippas med begreppet ”toxisk femininitet”:

 • Internaliserad sexism: Vissa kvinnor kan internalisera sexistiska normer och uttrycka fördomar mot sitt eget kön eller andra kvinnor. Det kan inkludera att nedvärdera andra kvinnor baserat på utseende eller beteende.
 • Rivalitet och mobbning: Ibland kan kvinnor engagera sig i destruktiva rivaliteter, skvaller och mobbning gentemot andra kvinnor. Det kan involvera att underminera, förlöjliga eller försöka konkurrera på negativa sätt.
 • Gatekeeping och exkludering: En del kvinnor kan vara involverade i att sätta upp oskäliga hinder eller begränsningar för andra kvinnor för att hålla fast vid eller skydda sin egen position. Det kan handla om att neka andra kvinnor möjligheter eller att vara kränkande när det gäller att välkomna eller acceptera andra in i olika sammanhang.
 • Kulturellt betingade förväntningar: Kvinnor kan ibland känna sig begränsade av sociala förväntningar och normer som dikterar hur de bör vara, exempelvis att vara perfekta, underordnade eller oförmögna att ta ledande roller. Detta kan leda till självkritik och en känsla av att inte vara tillräckligt.
 • Emotionell manipulation: Liksom män kan kvinnor också använda emotionell manipulation för att få sin vilja igenom eller kontrollera andra. Det kan innefatta att spela på skuldkänslor, manipulera andras känslor eller utöva indirekt makt genom att utnyttja relationer.

Begreppet ”den nya mannen” syftar på en förändrad uppfattning om manlighet och manliga roller i dagens samhälle. Det representerar en mer progressiv syn på manlighet, som utmanar traditionella stereotyper och normer. Den nya mannen betraktas ofta som en man som är medveten om och engagerad i jämställdhet, känslomässig uttrycksfullhet, och som aktivt strävar efter att vara en bra partner, förälder och medborgare. Under ”visa mer” nedan finner d nyckelattribut som ofta förknippas med begreppet ”den nya mannen”:

 • Emotionell intelligens: Den nya mannen betraktas som mer medveten om sina egna känslor och kapabel att uttrycka dem på ett hälsosamt sätt. Det innebär att vara lyhörd för andras känslor och visa empati och omtanke.
 • Jämställdhet och feminism: Den nya mannen är medveten om de utmaningar som kvinnor möter och strävar efter att vara en allierad och aktiv deltagare i att främja jämställdhet och rättvisa.
 • Positiv maskulinitet: Istället för att fokusera på att vara dominerande eller överlägsen gentemot andra, betonar den nya mannen positiva maskulina egenskaper såsom ansvar, omtanke, integritet och empati.
 • Engagemang i relationer och familj: Den nya mannen strävar efter att vara en aktiv och engagerad partner, förälder och familjemedlem. Han delar på arbete, ansvar och beslut inom hemmet och ser värdet i att vara närvarande och stödjande i sina relationer.

Det är viktigt att notera att det inte finns en enda ”nya man” – manlighet är komplex och varierar över olika kulturer och individer. Begreppet den nya mannen representerar snarare en rörelse mot mer progressiva uppfattningar om manlighet.

Begreppet ”manlighetskris” används för att beskriva en uppfattad känsla av osäkerhet, förvirring eller identitetskris bland vissa män i dagens samhälle. Det finns ingen universell definition av vad manlighetskrisen innebär, och det kan tolkas och förstås på olika sätt:

 • Förändrade könsroller: Många traditionella könsroller och normer har förändrats över tid, vilket kan skapa en känsla av osäkerhet för vissa män. Tidigare förväntades män att vara huvudförsörjare och ha dominans och kontroll över familjen och arbetsplatsen, medan dagens samhälle präglas av större jämställdhet och flexibilitet i könsrollerna.
 • Ekonomisk osäkerhet: Globalisering och teknologisk utveckling har lett till förändringar på arbetsmarknaden, vilket kan innebära att traditionella manliga yrken och branscher minskar eller försvinner. Detta kan leda till osäkerhet och förlust av identitet för män som identifierar sig starkt med sitt arbete och ekonomiska status.
 • Utmaningar kring maskulinitet: Många män upplever en press att leva upp till eller följa vissa idealiserade manliga normer och förväntningar. Det kan vara att vara stark, självständig, konkurrenskraftig och emotionellt reserverad. Denna press kan leda till en känsla av att inte vara tillräckligt ”manlig” eller att stå inför svårigheter att anpassa sig till förändringar i samhället.
 • Hälsoproblem och självmord: Vissa forskare och experter hävdar att manlighetskrisen också kan kopplas till ökade hälsoproblem och högre självmordsfrekvenser bland män. Män kan uppleva svårigheter att uttrycka sina känslor, söka stöd eller be om hjälp, vilket kan leda till isolering och dålig mental hälsa.

Debatten om toxicitet, särskilt i samband med maskulinitet och femininitet, är komplex och innefattar olika perspektiv och åsikter. Här är en sammanfattning av några av de centrala punkterna som diskuteras: Definition av toxicitet: Debatten kretsar kring att definiera vad som utgör toxicitet. Vissa hävdar att toxicitet kan vara specifikt för kön och att det finns beteenden som kan vara skadliga och destruktiva inom både manlighet och kvinnlighet. Andra ifrågasätter användningen av begreppet ”toxicitet” och menar att det kan vara stigmatiserande och generaliserande.

Könsstereotyper och normer: Diskussionen involverar en granskning av traditionella könsstereotyper och normer och hur de kan påverka människors beteenden och upplevelser. Det handlar om att ifrågasätta hur förväntningar på manligt och kvinnligt beteende kan vara begränsande, skadliga eller orealistiska.

Personligt ansvar och strukturer: Frågan om personligt ansvar och samhälleliga strukturer väcks. Vissa argumenterar för att det är viktigt att erkänna både individens ansvar för sina beteenden och de bredare sociala och kulturella faktorer som kan påverka beteendet. Det handlar om att förstå att både individuella val och samhälleliga normer spelar en roll i att forma beteendemönster.

Jämställdhet och inkludering: En central aspekt av debatten är betydelsen av att sträva efter jämställdhet och inkludering. Många menar att en sundare och mer balanserad syn på kön och könsroller kan bidra till att minska toxiciteten genom att utmana och omdefiniera stereotyper och förväntningar.

Betydelsen av dialog och medvetenhet: Det poängteras att det är viktigt att skapa en öppen och respektfull dialog kring ämnet, där människor kan lära sig av varandra och förstå olika perspektiv. Medvetenhet om de potentiella skadliga effekterna av toxicitet och strävan efter att främja positiva och hälsosamma beteendemönster är viktigt för att skapa förändring.

Kritik och Respons

Navid och Atilla Yoldas twittrar om Hur kan vi Live 2019 i Stockholm när
Attilla Yoldas, Elin Sundin och David Eberhard pratade om könsnormer och feminism på scen.
Atilla Yoldas skriver i Expressen om deltagandet på Hur kan vi Live 2019 i Stockholm
“Vi ville prata om jämställdhet – men möttes av hånskratt”.
David Eberhard svarar Atilla Yoldas text i Expressen på sin blogg: Riddar Attila och de svaga kvinnorna.
Atilla Yoldas och Navid Modiri möts i Nordegren & Epstein i P1
Vilka manliga förebilder finns idag?
Navid provpratar: Hur kan vi lära oss om jämställdhet utan att dela upp oss i offer och förövare? Artikel i Aftonbladet: Paolo Robertos första intervju sedan sexköpet: ”Feminismen är det skadligaste som hänt”
Vladimir F Ahmed skrev ett inlägg pre-medverkan i Hur kan vi?: “Navid är en person som jag tidigare har kritiserat hårt, eftersom jag tyckte han gav jämställdhetsarbetet en stor spark i magen…”
Rak höger med Ivar Arpi: Tar du inget ansvar, Navid Modiri?
Sanna Lundell skriver i Aftonbladet: “Joakim Lamotte, Gustav ­Fridolin och Navid Modiri borde enligt de här feministerna ­ödmjukt ha överlåtit den ­feministiska kampen till kvinnor som kan de här frågorna bättre.”
Mathias Våg skriver i ETC: Könskrigarens fyra arketyper – Navid Modiri lägger ner sin podcast. För de marginaliserade har blivit mainstream. Men på avskedskvällens inspelning bjöds publiken – genom gästerna David Eberhard, Paolo Roberto, Ivar Arpi och Modiri själv – på en provkarta över särartsmännens värld.
Rak Höger med Ivar Arpi – Könskrig och feminism med Mathias Wåg

Samtalsverktygslådan

Företagspaket – ursäkta röran vi bygger om


%d bloggare gillar detta: